Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
GÖREV

Yetki, Görev ve Sorumluluk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 110. Maddesinde;

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Şeklinde belirtilmiş olup,

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir.

Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Hükmü doğrultusunda hazırlanan Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği 20.09.2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda;

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın görevleri Yönetmeliğin 5 inci maddesinde;

1- Başkanlık, Bakanın veya yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilâtının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, rehberlik, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek. (17.12.2013 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile TMMOB’ye bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası olmak üzere (11) Odanın idari-mali denetimi de Bakanlığımıza verilmiştir.)

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek üzere Bakanlık hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, Bakanlığın mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını, Bakanlık hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturan düzenlemelerin değiştirilmesini sağlamak amacıyla incelemeler yaparak, görüş ve önerilerini Bakana sunmak.

c) Bakanlıkça yürütülen mevzuat ve eğitim çalışmalarına katılmak.

ç) Bakanlık teşkilâtında gerçekleştirilen faaliyetlerin, Bakanlığın hedeflerine ve amaçlarına uygun olarak daha iyi yürütülmesini sağlamak üzere gerekli rehberlik faaliyetlerinde bulunmak.

d) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerine, görevleriyle ilgili sorunların çözümü ve hizmetlerin yürütülmesi konularında yol göstermek.

e) Bakanlık hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini sağlamak için üretilecek politika ve hizmet standartlarının oluşmasına rehberlik etmek.

f) Başkanlık tarafından yapılacak rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerine ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, buna ilişkin rehberleri hazırlamak, rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.

g) Mevzuatta belirtilen görevleri ve Bakan tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlık, kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını temin etmek üzere Bakanlık teşkilâtındaki bütün birimler ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.