Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
GÖREV

Yetki, Görev ve Sorumluluk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini düzenleyen 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 110. Maddesinde;

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Şeklinde belirtilmiş olup,

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir.

Müfettiş Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, Müfettişliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Hükmü doğrultusunda hazırlanan Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği 20.09.2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda;

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın görevleri Yönetmeliğin 5 inci maddesinde;

(1) Başkanlık, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanın emri veya oluru ile Bakan adına; Bakanlık teşkilâtının bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının, Bakanlığa ilgili mevzuat ile verilen yetki kapsamındaki kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma işlerini yürütmek.

b) Bakanlık hizmetlerinin geliştirilmesine, Bakanlık teşkilâtında gerçekleştirilen iş ve işlemlerin Bakanlığın hedef ve amaçlarına, mevzuat, plan, program ve projelere uygun, etkin, verimli, hizmet odaklı yürütülmesine, bu konularda politika ve hizmet standartları oluşturulmasına yönelik, araştırma faaliyetlerinde bulunmak, görüş ve önerilerini Bakana sunmak.

c) Bakanlık hizmetlerinin gelişmesine engel oluşturan hususların iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesini sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

ç) Bakanlıkça yürütülen mevzuat ve eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak.

d) Başkanlık tarafından yapılacak genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma işlemlerine ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, buna ilişkin rehber ve ihtiyaç duyulabilecek diğer dokümanları hazırlamak, teftiş faaliyetlerinin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.

e) Genel teftiş, özel teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve bunlara ilişkin istatistikler oluşturmak.

f) Mevzuatta belirtilen görevleri ve Bakan tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

(2) Başkanlık, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını temin etmek üzere Bakanlık teşkilâtındaki bütün birimler ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışır.